In bepaalde gevallen kan iemand zijn eigen belangen niet meer goed waarnemen. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder bijvoorbeeld het hebben van een geestelijke stoornis. In die gevallen kan het mogelijk zijn om iemand onder curatele te stellen.

Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zichzelf en zijn vermogen te zorgen, kan onder curatelestelling bij de rechter worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij personen die dement zijn, een andere geestelijke stoornis hebben, drankverslaafd zijn of hun vermogen verkwisten.

Curatele wordt uitgesproken door de rechter op verzoek van de echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de betrokken persoon. Ook zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad, zijn voogd of het Openbaar Ministerie kunnen een verzoek tot curatele instellen. Ten slotte kan de betrokken persoon dit zelf verzoeken.

De rechter wil uiteraard een goede reden hebben om iemand onder curatele te stellen. Doordat curatele een ingrijpende juridische maatregel is in het leven van iemand, zal dit niet lichtvaardig worden opgelegd. Wanneer de curatele wordt uitgesproken, geldt deze met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. Vanaf dat moment is de onder curatele gestelde handelingsonbekwaam. Dat houdt in dat hij onbekwaam is om rechtshandelingen te verrichten (zoals bijvoorbeeld het kopen of verkopen van goederen), tenzij dat de wet anders bepaalt. Dit geldt ook voor rechtshandelingen ten aanzien van zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De onder curatele gestelde mag wel rechtshandelingen verrichten met toestemming van zijn curator, voor zover de curator daarvoor bevoegd is. De onder curatele gestelde mag uiteraard wel beschikken over geld dat de curator hem heeft gegeven voor levensonderhoud. Hij mag daarmee ook uitgaven doen, zolang het maar het doel van het levensonderhoud is.

Wanneer de curatele is uitgesproken, verliest de onder curatele gestelde een aantal belangrijke bevoegdheden. De curator neemt (de meeste) van deze bevoegdheden over van de onder curatele gestelde. Dit doet hij uiteraard met het belang van de onder curatele gestelde in zijn achterhoofd. De rechtshandelingen betreffende de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding neemt de curator over, maar hij betrekt de onder curatele gestelde wel zoveel mogelijk bij zijn beslissingen hierover. De curator moet een goed bewind voeren over het vermogen van de onder curatele gestelde. Doet hij dat niet, dan kan hij daarvoor aansprakelijk zijn. Voor een aantal handelingen die de curator kan uitvoeren (bijvoorbeeld grote giften doen, geld lenen, beperkte rechten vestigen) moet hij toestemming hebben van de kantonrechter.

Home

Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd...

Lees meer...

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer geeft de cliënt(e) een volmacht om het beheer van zijn of haar financiën over te nemen...

Lees meer...

Nalatenschappen

U kunt Veluwe Bewind ook inschakelen bij het afhandelen van nalatenschappen. Het verlies van een dierbaar...

Lees meer...

Mentorschap

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet...

Lees meer...

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer...